Privacyverklaring & algemene voorwaarden


Privacyverklaring

 

Ronald Smit Personal Training, gevestigd aan Tjepmahof 18, 3525CM Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.rs-pt.nl

Tjepmahof 18, 3525CM Utrecht

RH Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Ronald Smit Personal Training. Hij is te bereiken via info@rs-pt.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ronald Smit Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, verkregen via website, email en/of schriftelijke overeenkomsten:

- Voor- en/of achternaam

- Geslacht

- Adres, postcode, woonplaats

- Geboortedatum

- Telefoonnumer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rs-pt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ronald Smit Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ronald Smit Personal Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ronald Smit Personal Training) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ronald Smit Personal Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Alle gegevens: niet langer dan 18 maanden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ronald Smit Personal Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ronald Smit Personal Training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ronald Smit Personal Training en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rs-pt.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Ronald Smit Personal Training wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ronald Smit Personal Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rs-pt.nl


Algemene voorwaarden Ronald Smit Personal Training.

 

Artikel 1, aard van de overeenkomst. U gaat een overeenkomst aan met Ronald Smit Personal Training voor een periode, dan wel aantal sessies zoals vermeld op de overeenkomst. U huurt de Personal trainer in voor het geven van trainingsadviezen, voedingsadviezen, samenstellen van een trainingsschema en/of het begeleiden van dit schema. Tenzij anders vermeld aan de voorzijde van deze overeenkomst, wordt deze overeenkomst na drie kalendermaanden telkens automatisch verlengd met één kalendermaand. 

 

Artikel 2, beëindigen van de overeenkomst. De overeenkomst kan alleen schriftelijk worden beëindigd, met in achtneming van één volledige kalendermaand.

 

Artikel 3, aansprakelijkheid. U gaat een overeenkomst aan waarbij fysieke inspanning levert. U bevestigt dat u in goede lichamelijke conditie verkeert en geen medische indicaties of medicatie gebruikt, welke de deelname aan het programma kan beperken. Met het oog op deelname aan het programma, ontheft u Ronald Smit Personal Training van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma, dan wel uit het gebruik van de gebruikte apparatuur en installaties. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de Personal trainer van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Dit advies kunt u inwinnen bij uw eigen huisarts. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen n.a.v. uw deelname aan het programma. U ontheft Ronald Smit Personal Training van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen en -scheuren, breuken, warmtestuwing, letsel aan knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de apparatuur en installaties, ongeacht de fout. U hebt er zelf voor gekozen om een eventuele trainingstest uit te laten voeren door Ronald Smit Personal Training. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk gewenst moment laten stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico's te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens testen. U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheid of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of training zelf, bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. Ronald Smit Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

 

 

Artikel 4, prijzen, betalingen en lidmaatschap. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Ronald Smit Personal Training niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat voorafgaande betaling vereist is voor het blokken van sessies van de eigenlijke trainingen. Trainingen dien per vooruitbetaling aan Ronald Smit Personal Training te worden voldaan. Hiervoor zal Ronald Smit Personal Training één of meerdere facturen doen toekomen. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat Ronald Smit Personal Training het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Indien u de sessies volgt binnen de vestiging van een sportclub, fitnesscentrum of sport gerelateerde locatie, kan het door deze locatie verplicht worden gesteld hiervan lid te worden. Ronald Smit Personal Training zal u hierbij helpen om het gevraagde lidmaatschap af te sluiten. U erkent dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft voor de daaraan geldende financiële verplichtingen. Het lidmaatschap van deze locatie staat los van de overeenkomst van Ronald Smit Personal Training. U erkent dat u zelf verantwoordelijk bent en blijft voor het eventueel beëindigen van deze overeenkomst. Ronald Smit Personal Training kan ook sessies op andere locaties uitvoeren. Dit gaat altijd in overleg met de Personal trainer, voorafgaande aan de sessie. Eventuele extra kosten welke hieruit voorvloeien zoals reiskosten, materiaal-, installatie- en zaalhuur kunnen extra in rekening worden gebracht. De verrekening hiervan zal altijd na de sessie plaatsvinden, echter wel binnen 10 werkdagen na de sessie. U begrijpt dat als de sessie ongeacht de reden niet is doorgegaan, deze kosten op u kunnen worden verhaald.

Artikel 5, annuleringen of te laat komen. U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal 24 uur van tevoren moeten worden gemeld. Annuleringen moeten altijd telefonisch worden gedaan op het telefoonnummer dat de Personal trainer aan u heeft gegeven. Bij geen gehoord dient u altijd de voicemail in te spreken, deze zal de datum/tijd registreren, of per email gericht aan Ronald Smit Personal Training. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw personal training afspraken bij te wonen zoals deze zijn gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertraging.

Artikel 6, gemiste sessies. Gemiste sessies, ongeacht de reden of oorzaak, welke tijdig (zie artikel 5) zijn gemeld aan Ronald Smit Personal Training zullen bij voorkeur binnen één kalenderweek alsnog worden afgenomen. Wanneer dit nog mogelijk is, kunnen de gemiste sessies na drie maanden alsnog  worden ingehaald. Ronald Smit Personal Training is niet verplicht om deze gemiste sessies kosteloos opnieuw aan te bieden. Deze gemiste sessies dien echter wel binnen een redelijke termijn te worden ingehaald, hiervoor geldt de trainingsfrequentie behorende bij het type pakket.